成果專區 > 成果月報 > 105成果月報         

                                                                                                                                                         

105成果月報

A計畫-共建共享教學資源

B計畫-厚實區域學校教學品質

C計畫-協助高中職精進優質化

D計畫-連結區域產學特色